Välkommen

Det flexibla företaget som utför allt från serviceuppdrag till industrier och bostadsprojekt. Alltid med rätt kvalitet.

Om oss

Turesson Bygg AB är ett familjeföretag som från början hette Ture Anderssons Bygg och grundades 1974 som 1992 blev Turessons bygg efter ombildning. Vårt verksamhetsområde är till huvuddelen Varbergs kommun. Vi är det flexibla företaget som utför allt från serviceuppdrag till större industri och bostadsprojekt med rätt kvalitet. Vår ambition är nöjda och återkommande kunder, detta når vi med kompetent personal samt att arbeta efter vårt kvalitet och miljöledningssystem.

Ni hittar oss på Stålgatan 2, 432 32 i Varberg samt ute i våra projekt.

KMA-policys

Vi har med utgångspunkt i vår affärsidé formulerat policys inom tre områden: Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö. 

För att ta del av hela dokumentet var vänlig kontakta vår systemansvarig.

Kvalitetspolicy

Vi på Turessons Bygg AB strävar alltid efter att uppnå högsta kvalitet i alla våra projekt. Vi bedriver ständigt förbättringsarbete genom att lyssna på våra kunder, noggrann planering, utvärdering av projekt samt genom vårt kvalitetssystem. Det är kundens upplevelse av oss som speglar kvalitén. Genom att tillgodose våra kunder behov, krav och förväntningar så kan vi uppnå hög kvalitet med nöjda kunder, vilket i sin tur styr hela vårt arbete.

Detta gör vi genom att: 

 • Följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet och på så vis förebygga kvalitetsrisker, 
 • Tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt, 
 • Uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa, 
 • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet, 
 • Sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt, 
 • Medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang för kvalitetsarbete uppnås 
 • Om kompetens saknas finns två vägar, -utbildning av egna resurser, eller -inhyrning/inköp av kompetens. 

Miljöpolicy

Vi på Turessons bygg ska aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan från verksamheten, speciellt vad gällande transporter och avfall. Genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete så strävar vi mot att nå ständiga förbättringar inom hela vår verksamhet. Vi ska, genom vår kompetens, kunna erbjuda miljövänliga val för våra kunder där vi kan säkerställa att miljölagstiftning och rekommendationer följs. För att leva upp till vår vision så ska vi uppträda och föregå med gott exempel inom miljöområdet.

Detta gör vi genom att

 • Följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss. 
 • Använda oss av de nätbaserade produktguider som finns, t.ex. Basta, BVB m.m.
 • Hålla hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda medarbetarna. 
 • Optimera vår resursförbrukning. 
 • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet och på så vis förebygga miljörisker. 
 • Använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt. 
 • Ta hänsyn till såväl våra egna som våra kunders miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar.
 • Ta hand om vårt avfall på bästa möjliga sätt ur miljösynpunkt efter våra ekonomiska förutsättningar.

Arbetsmiljöpolicy

Vi på Turessons bygg lägger stort fokus på vårt arbetsmiljöarbete. Genom att sträva mot uppsatta mål och bibehålla en god arbetsmiljö så skapar vi en trygghet som arbetsgivare där vi kan rekrytera och bibehålla bra och friska medarbetare. En god arbetsmiljö ska vara en självklarhet för våra medarbetare och genom att investera i arbetsmiljöarbetet så ökar trivseln och motivationen i våra medarbetares dagliga arbete. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så kan vi i tidigt skede eliminera risker för ohälsa eller olyckor.

Detta gör vi genom att

 • Följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss. 
 • Arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning, 
 • Vi har välskötta och städade arbetsplatser 
 • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete för att uppnå ständiga förbättringar, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik, 
 • Vi upprättar riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras, 
 • Sätta mål och utarbeta handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt, 
 • Arbeta för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas fysiskt, psykiskt och socialt som mycket bra

Kontakta oss

VD

Roland Turesson

Arbetsledare

Fredrik Turesson

Arbetsledare

Patrik Turesson

Arbetsledare

Alexander Söderström

Arbetsledare

Isak Turesson